Obchodní podmínky

Soubor:
obchodní_podmínka_levnecluny_od_6.1.2023.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
323kB

A/ Obchodní podmínky pro spotřebitelské smlouvy

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023

Článek I

Úvodní ustanovení

 

1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.Levnecluny.cz, jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující, který je spotřebitelem, na straně druhé. Spotřebitelem se pouze pro účely těchto smluv rozumí i právnické osoby, které při uzavírání smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti (např. obce, obecně prospěšné společnosti, nadace apod.)

2.         Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném (dále jen „ZOS“).

3.         Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto OP uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.LevneCluny.cz/obchodni-podminky.

4.         V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními OP.

 

 

Článek II

Vymezení pojmů

 

1.         Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.LevneCluny.cz obchodní společnost ALPINE TRADE CZ s. r.o., IČ: 276 94 836, se sídlem Zlín, Pod Tlustou 5058, PSČ: 760 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 52647, e-mail: prodej@ski4u.cz, tel.: + 420 603 724 845, +420 575 570 021 (dále jen „prodávající“). Provozovna prodávajícího se nachází na adrese Hornomlýnská 829, 760 01 Zlín.

2.         Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále jen „kupující“). 

3.         Zboží: lyže, snowboardy a jiné sportovní a rekreační vybavení nabízené prodávajícím v internetovém obchodu www.levnecluny.cz (dále jen „zboží“).

4.         Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.levnecluny.cz, jejímž předmětem je zboží.

 

 

 

Článek III

Uzavření kupní smlouvy

 

1.         Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a odesláním objednávky prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží. V případě, že kupující před odesláním objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby, může je sám v elektronické objednávce jednostranně změnit až do okamžiku odeslání objednávky. Jakékoliv změny objednávky po jejím odeslání prodávajícímu jsou však vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

2.         Po odeslání objednávky prodávajícímu tento informuje kupujícího prostřednictvím emailové pošty o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému prodávajícího. Účelem této zprávy je pouze informovat kupujícího o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena prodávajícímu. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tímto okamžikem nevzniká.

3.         Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailové pošty. Nezašle-li prodávající kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky prodávajícímu, platí, že návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Pro uzavření kupní smlouvy je v takovém případě potřeba, aby kupující takovou nabídku bezvýhradně akceptoval.

4.         Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto OP, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.

5.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.         Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je zákazníkovi odeslána ve formátu pdf emailem v potvrzení objednávky.

 

 

Článek IV

Odstoupení od smlouvy

 

1.           Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde: formulář odstoupení od smlouvy, jeho použití však není povinné.

2.         Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu sídla či provozovny prodávajícího uvedených v čl. II odst. 1 OP nebo předá v  provozovně prodávajícího uvedené v čl. II odst. 1 OP ve 14 denní lhůtě. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Kupující není povinen uvést důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje.

3.         Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho doručení (do výše nejnižší nabízené ceny dopravy, platné v den nákupu), a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu sídla či provozovny uvedené v čl. II odst. 1 OP nebo předat v jeho provozovně uvedené v čl. II odst. 1 zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

4.         Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou kupní cenu.

5.         Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nemá kupující v případech uvedených v ust. § 1837 OZ.

6.           Kupující má dále právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do doby, než bude zboží prodávajícím odesláno k přepravě, tedy do okamžiku předání zboží přepravci. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu do okamžiku předání zboží dopravci, z uvedeného důvodu postačí, učiní-li tak kupující prostřednictvím elektronické pošty na adresu . Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde:  formulář odstoupení od smlouvy , jeho použití však není povinné.

7.         Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 6 nemá kupující v případech uvedených v ust. § 1837 OZ.

8.         Bylo-li kupujícímu poskytnuto v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího další bezplatné plnění (poskytnut dar či bonus), pak je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy z důvodu odstoupení, pak zaniká i s ní související darovací smlouva.

9.Nevyzvednutí odeslané zásilky není odstoupení od smlouvy. Prodávající může vymáhat zbytečně vynaložené náklady na expedici zboží po kupujícím

 

 

Článek V

Kupní cena a platební podmínky

 

1.               Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu www.Levnecluny.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.

2.                Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující ve své elektronické objednávce z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží.

3.                Způsoby zaplacení kupní ceny jsou následující:

-        platba v hotovosti se splatností při osobním převzetí zboží,

-        platba na dobírku se splatností při doručení zboží kupujícímu,

-        platba bankovním převodem do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy zaplacení kupní ceny představuje podmínku pro odeslání zboží kupujícímu.

4.         Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v internetovém obchodě https://www.levnecluny.cz/jak-si-objednat v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. 

5.V případě nevyzvednutí a vrácení zásilky prodávajícímu, je kupující povinen uhradit zbytečně vynaložené náklady na expedici.

6.         Poskytuje-li prodávající případné slevy z kupní ceny zboží, pak jednotlivé slevy nelze v rámci jedné objednávky vzájemně kombinovat.

7.         Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen kupujícímu vystavit ke každé uzavřené kupní smlouvě daňový doklad.

 

 

Článek VI

Doručování zboží

 

1.               Zboží bude kupujícímu doručováno v závislosti na provozních možnostech prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do pěti pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k doručení nebo pokud nejde o zboží, které není skladem. Rozhodnou skutečností se rozumí uzavření kupní smlouvy, pokud si kupující zvolil platbu na dobírku nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží, anebo den zaplacení kupní ceny, pokud si kupující zvolil platbu bankovním převodem.

2.               Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající nedoručuje zboží mimo území České republiky, kromě Slovenska.

3.               Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, písemný návod k použití v českém jazyce a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití v českém jazyce, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití v českém jazyce byl kupujícímu doručen.

4.               Výše nákladů na doručení zboží kupujícímu závisí na způsobu doručení zboží zvoleném kupujícím v objednávce a je vždy uvedena v objednávce.

5.               Prodávající doručuje zboží těmito způsoby:

-        prostřednictvím přepravní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy – Modletice 135, PSČ 251 01, IČ 613 29 266,

-        prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 471 14 983,

-        osobním vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně.

6.               V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně, je oprávněn a zároveň povinen si zboží vyzvednout poté, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do 14 dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě osobního převzetí zboží je prodávající oprávněn ověřit si totožnost kupujícího nebo osoby vyzvedávající zboží, případně i oprávnění této osoby zboží za kupujícího vyzvednout.

7.         Kupující se povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce důkladně zkontrolovat přepravní obal zboží. Pokud bude přepravní obal poškozen nebo se objeví jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být poškozeno samotné zboží, je povinen sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost oznámit také prodávajícímu. Zároveň v této souvislosti doporučujeme také zboží nepřebírat.

Článek VII

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 

1.                Kupující je povinen se důkladně seznámit s návodem k použití a jinými dokumenty obsahujícími pravidla pro zacházením se zbožím ještě před tím, než zboží začne používat. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku, že vady zboží vzniklé nesprávným použitím ponese sám.

2.                Pokud převzaté zboží nemá vlastnosti smluvními stranami ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popsané nebo kupujícím vzhledem k povaze zboží a reklamě očekávané, pokud se zboží nehodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, pokud není zboží v odpovídajícím množství nebo míře, nebo pokud zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží.

3.               Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění naopak nezakládá vada, kterou musel kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy.

4.                Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

5.                Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží následující nároky z vadného plnění:

·        Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti zboží, pak může požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, pak může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

·        Kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

·         Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

6.                Práva z vadného plnění kupující nemá, pokud před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

7.         Pokud je ke zboží poskytována záruka, pak platí, že prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci. Pokud jde o práva ze záruky, pak se uplatní nároky vyjmenované v ustanovení odstavce 5. Podmínky pro uplatnění těchto práv jsou uvedeny v čl. VIII Vyřízení reklamace.

Článek VIII

Vyřízení reklamace

 

1.                Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit zasláním reklamačního protokolu či jiného oznámení o reklamaci na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího uvedené v čl. II odst.1 OP, na e-mailové adrese prodej@ski4u.cz nebo osobně v provozovně prodávajícího. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

2.                Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

3.                Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.

4.                Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5.                V případech, kdy je ke zboží poskytována záruka, pak platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6.                Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

7.                U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

Článek IX

Ochrana osobních údajů

 

1. Veškerá data a osobní údaje chráníme v souladu zásad a postupů GDPR, které naleznete zde       

 

Článek X

Řešení sporů

 

1.         Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spotřebitel, který je fyzickou osobou, dále může případné spory s prodávajícím řešit i dle níže uvedených odst. 2 až 4 tohoto článku.

2.         Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., se sídlem Černomořská 419/10, Praha 10, PSČ 101 00 přes internetovou adresu www.dtest.cz/poradna či na telefonním čísle 299 149 009.

3.         Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Spotřebitel je oprávněn spory s prodávajícím řešit mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, kdy všechny informace k tomu dostupné jsou k dispozici na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo je možné spory řešit např. prostřednictvím služby VašeStížnost.cz na internetové adrese www.vasestiznost.cz.

4.         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

 

Článek XI

Ostatní ujednání

 

1.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

2.         Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

3.         Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tzn. informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může tento souhlas kdykoli odvolat.

 

B/ Obchodní podmínky pro zákazníky, kteří nejsou spotřebitely 

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

 

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz, jejichž smluvními stranami jsou níže specifikovaný provozovatel internetového obchodu na straně jedné a kupující, který není spotřebitelem, na straně druhé.

2.         Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“).

3.         Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto OP uvedeným kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito OP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. OP jsou nepřetržitě a komukoli dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách www.Levnecluny.cz/obchodni-podminky.

4.         V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito OP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními OP.

 

 

Článek II

Vymezení pojmů

 

1.         Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.LevneCluny.cz obchodní společnost ALPINE TRADE CZ s. r.o., IČ: 276 94 836, se sídlem Zlín, Pod Tlustou 5058, PSČ: 760 01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 52647, e-mail: prodej@ski4u.cz, tel.: + 420 603 724 845, +420 575 570 021 (dále jen „prodávající“).

2.         Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží a která není spotřebitelem (dále jen „kupující“). 

3.         Zboží: lyže, snowboardy, čluny a jiné sportovní a rekreační vybavení nabízené prodávajícím v internetovém obchodu www.LevneCluny.cz (dále jen „zboží“).

4.         Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.LevneCluny.cz, jejímž předmětem je zboží.

 

 

Článek III

Uzavření kupní smlouvy

 

1.         Vyplněním elektronického objednávkového formuláře kupujícím a odesláním objednávky prodávajícímu dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče identifikace kupujícího, druhu zboží, množství, způsobu platby a místa doručení zboží.

2.         Po odeslání objednávky prodávajícímu tento informuje kupujícího prostřednictvím emailové pošty o registraci odeslané objednávky v elektronickém systému prodávajícího. Účelem této zprávy je pouze informovat kupujícího o tom, že jeho objednávka byla v pořádku provedena a doručena prodávajícímu. Tato zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva tímto okamžikem nevzniká.

3.         Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailové pošty. Nezašle-li prodávající kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od doručení objednávky, platí, že návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká. Přijetí nabídky s jakoukoli odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Pro uzavření kupní smlouvy je v takovém případě potřeba, aby kupující takovou nabídku bezvýhradně akceptoval.

4.         Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto OP, tedy především povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a zboží převzít.

5.         Kupující odeslání objednávky dává souhlas s použitím elektronických prostředků při uzavírání kupní smlouvy a následné realizaci práv a povinností z ní vyplývajících.

 

 

Článek IV

Odstoupení od smlouvy

 

1.         Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do doby, než bude zboží prodávajícím odesláno k přepravě, tedy do okamžiku předání zboží přepravci. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde, jeho použití však není povinné.

2.         Oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu do okamžiku předání zboží dopravci, z uvedeného důvodu postačí, učiní-li tak kupující prostřednictvím elektronické pošty na adresu .

3.         Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 1 nemá kupující v případech uvedených v ust. § 1837 OZ.

                                                                  

 

Článek V

Kupní cena a platební podmínky

 

1.               Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím v internetovém obchodu www.LevneCluny.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu.

2.                Způsob zaplacení kupní ceny si volí kupující ve své elektronické objednávce z možností, které mu budou nabídnuty v závislosti na zvolené dopravě zboží.

3.                Způsoby zaplacení kupní ceny jsou následující:

-        platba v hotovosti se splatností při osobním převzetí zboží,

-        platba na dobírku se splatností při doručení zboží kupujícímu,

-        platba bankovním převodem do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, kdy zaplacení kupní ceny představuje podmínku pro odeslání zboží kupujícímu.

4.         Vedle kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v internetovém obchodě www.LevneCluny.cz v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Není-li dále uvedeno jinak nebo z okolností zřejmé, rozumí se kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu.

5.         Poskytuje-li prodávající případné slevy z kupní ceny zboží, pak jednotlivé slevy nelze v rámci jedné objednávky vzájemně kombinovat.

6.         Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a je povinen kupujícímu vystavit ke každé uzavřené kupní smlouvě daňový doklad.

 

 

Článek VI

Doručování zboží

 

1.               Zboží bude kupujícímu doručováno v závislosti na provozních možnostech prodávajícího v co nejkratším termínu, obvykle ve lhůtě do pěti pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k doručení nebo pokud nejde o zboží, které není skladem. Rozhodnou skutečností se rozumí uzavření kupní smlouvy, pokud si kupující zvolil platbu na dobírku nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží, anebo den zaplacení kupní ceny, pokud si kupující zvolil platbu bankovním převodem.

2.               Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodávající nedoručuje zboží mimo území České republiky, kromě Slovenska.

3.               Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje minimálně daňový doklad, návod k použití a záruční list, pokud záruční list výrobce ke zboží přikládá. Pokud nebude ke zboží přiložen návod k použití, je kupující tuto vadu povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení zboží. Jinak se smluvní strany dohodly, že platí, že návod k použití byl kupujícímu doručen.

4.               Výše nákladů na doručení zboží kupujícímu závisí na způsobu doručení zboží zvoleném kupujícím v objednávce a je vždy uvedena v objednávce.

5.               Prodávající doručuje zboží těmito způsoby:

-        prostřednictvím přepravní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy – Modletice 135, PSČ 251 01, IČ 613 29 266,

-        prostřednictvím České pošty, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 471 14 983,

-        osobní vyzvednutí zboží kupujícím v prodejně.

6.               V případě, kdy si kupující zvolí jako způsob doručení zboží osobní vyzvednutí v prodejně, je oprávněn a zároveň povinen si zboží vyzvednout poté, co mu bude doručeno vyrozumění o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Nevyzvedne-li si zboží do 14 dnů ode dne, který byl prodávajícím v zaslaném vyrozumění označen za první den možného vyzvednutí zboží, kupní smlouva se od počátku ruší. V případě osobního převzetí zboží je prodávající oprávněn ověřit si totožnost kupujícího nebo osoby vyzvedávající zboží, případně i oprávnění této osoby zboží za kupujícího vyzvednout.

7.         Kupující se povinen bezprostředně při převzetí zboží od dopravce důkladně zkontrolovat přepravní obal zboží. Pokud bude přepravní obal poškozen nebo se objeví jiné skutečnosti nasvědčující tomu, že by mohlo být poškozeno samotné zboží, je povinen sepsat se zástupcem dopravní společnosti zápis o poškození zásilky a tuto skutečnost oznámit také prodávajícímu. Zároveň v této souvislosti doporučujeme také zboží nepřebírat. Pokud kupující nevytkne u prodávajícího vady zboží evidentně způsobené dopravou do 2 pracovních dnů, nemůže u prodávajícího uplatnit práva, která by mu z takového vadného plnění vznikla.

 

 

Článek VII

Záruka za jakost, práva z vadného plnění

 

1.                Kupující je povinen se důkladně seznámit s návodem k použití a jinými dokumenty obsahujícími pravidla pro zacházením se zbožím ještě před tím, než zboží začne používat. Neučiní-li tak, vystavuje se riziku, že vady zboží vzniklé nesprávným použitím ponese sám.

2.                Pokud není dodáno zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení, nebo v množství, jakosti a provedení vhodném pro účel patrný z kupní smlouvy nebo účel obvyklý, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro používání zboží. Za vady zboží se nepovažují změny zboží způsobené běžným opotřebením zboží.

3.               Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i kdyby se tato vada projevila později, nebo později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva z vadného plnění naopak nezakládá vada, kterou musel kupující poznat s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy.

4.               Ohledně nároků kupujícího z vadného plnění platí příslušná ustanovení OZ, zejména ust. § 2106 a násl.

5.               Záruku za jakost zboží poskytuje prodávající pouze v případě, že je tak výslovně ujednáno, že tak učiní prodávající jednostranným prohlášením nebo že je záruční doba vyznačena na zboží nebo jeho obalu nebo v reklamě.

 

 

Článek VIII

Vyřízení reklamace

 

1.                Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího, na e-mailové adrese prodej@ski4u.cz nebo osobně na provozovně prodávajícího. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží a závady, nejlépe připojit fotografii vady, a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

2.                Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

3.                Je-li ke zboží poskytována záruka, záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace od doby uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

4.                Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

5.                Není-li kupujícímu umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

6.                Náklady se zasláním k reklamaci jdou k tíži kupujícího, který není spotřebitelem (= podnikatele).

 

 

Článek IX

Ochrana osobních údajů

   1. Veškerá data a osobní údaje chráníme v souladu zásad a postupů GDPR, které naleznete zde          

 

 

Článek X

Řešení sporů

 

1.         Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran.

2.         Nedojde-li k dohodě ohledně řešení vzájemného sporu, je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se svým nárokem k obecnému soudu.

 

 

Článek XI

Ostatní ujednání

 

1.         Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě www.LevneCluny.cz možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

2.         Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tzn. informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může tento souhlas kdykoli odvolat.