Provoz lodí, jachet, nafukovacích člunů v Chorvatsku?

25.6.2014

 Množí se nám dotazy  jak je to vlastně s provozem malých člunů v Chorvatsku. Zde máte překlad platné legislativy od Chorvatského turistického sdružení a také reportáž TV NOva o dokladech k malým člunům: zde

Doklady nutné  k provozu člunů v Chorvatsku: 

 • Plavidla, která se nezapisují do rejstříku, a která mají výkon pohonného motoru stejný nebo nižší než 5 kW musí řídit osoba, která má osvědčení nejméně jako vůdce člunu kategorie A (t.j. Mezinárodní průkaz Vůdce malého plavidla, nebo Národní -chorvatský- průkaz vůdce malého plavidla A)
 • Vignety se od roku 2014 nevydávají. Neodpadá však nutnost zaplatit poplatek viz.níže.

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících na kapitanátu nebo jeho pobočce. Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu nebo jeho pobočce.

Poplatek nemusí plati plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice. Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům.

Výše poplatku závisí na délce plavidla a činí:

 • 20x délka lodi v metrech+ 2x výkon motoru v kW= cena v HRK

Zatím nemáme ověřeno zda chorvatské úřady vybírají i tyto další poplatky:

 • Poplatek za světelnou signalizaci činí 20 kn/1m délky pro zahraniční plavidla a 40 kn/1m délky pro zahraniční jachty. Zaplacený poplatek za světelnou signalizaci platí rovněž na období jednoho roku.
 • Správní poplatek je 40 kn.
 • Poplatek za námořní informační mapu – dle ceníku Chorvatského hydrografického institutu je 20 kn.

 

Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální doklady:

 

 • doklad o zaplacení poplatku
 • ověřený seznam posádky a cestujících
 • ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)
 • důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě (TP)
 • důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo (průkaz vůdce malého plavidla)
 • důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám (doporučujeme uzavřít na pobočce např. Allianz přímo v Chorvatsku...pro 5m člun za cca 600,-CZK oproti asi 1800,-CZK za stejné pojištění v Česku).
 • důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.
 • námořní informační mapa (dostanete na kapitanátě )

Zaplacením poplatku uhrazujete následující:

 • poplatek za bezpečnost plavby
 • poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)
 • poplatek za námořní informační mapu
 • správní poplatek

UPOZORNĚNÍ

Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat hospodářská činnost. Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

VYPLOUVÁNÍ PLAVIDEL Z CHORVATSKE REPUBLIKY

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:

 • podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu
 • ověřit seznam posádky a cestujících v přistavním kapitanátu nebo pobočce přistavního kapitanátu.
 • Po vykonání povinnosti je velitel plavidla povinnen nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

 

SEZNAM POSÁDKY A CESTUJÍCÍCH

Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle, musí ho mít všechna plavidla, která do Chorvatska připlouvají po moři a potvrzuje ho kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem. Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu nebo jeho pobočce. Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít popis posádky a cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale tehdy je povinnen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit Seznam osob. Všechny změny Seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.

Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících.

 

 

Loading...

Legislativa plavby v Chorvatsku

 • 25.6.2014 Provoz lodí, jachet, nafukovacích člunů v Chorvatsku?